Regulamin ośrodka wypoczynkowego TABALUGA

 1. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zachowania się w sposób nie zagrażającym bezpieczeństwu innych osób.
 2. Wynajmujący domki zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
 3. Opłatę za pobyt w domkach należy uiścić przed odebraniem kluczy od domku.
 4. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie Ośrodka, spowodowane nie z winy Właściciela Ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 5. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacja warunków rezerwacji i regulaminu oraz zapoznaniem się z Klauzulą Informacyjną RODO.
 6. Na terenie Ośrodka znajduje się ogrodzone miejsce parkingowe. Każdy domek ma zagwarantowane 1 miejsce parkingowe bezpłatnie. O dodatkowe miejsce parkingowe należy pytać przy rezerwacji pobytu.
 7. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody i kradzież samochodów pozostawionych na terenie Ośrodka.
 8. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku i potwierdzenie zgodności wyposażenia z wykazem oraz przyjęcie odpowiedzialności materialnej za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania.
 9. Osoby dewastujące wyposażenie domków oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem Ośrodka zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku.
 10. Przed opuszczeniem domku należy posprzątać wynajmowany domek (umyć naczynia, wyrzucić śmieci, zdjąć pościel). Przekazanie domku następuje w obecności Właściciela.
 11. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach (należy zamykać okna i drzwi w momencie opuszczenia domku).
 12. Na terenie domku letniskowego obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych. Niestosowanie się do tego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego apartament gościa zgody, na pokrycie kosztów dearomatyzacji apartamentu w wysokości 2000 złotych.
 13. Nie wolno organizować imprez rozrywkowych w godzinach ciszy nocnej, które zakłóciłyby spokój sąsiadom.
 14. Używanie urządzeń grających dozwolone jest tylko na własny użytek i w sposób, który nie zakłóca spokoju innym użytkownikom Ośrodka.
 15. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw tylko pod opieką dorosłych do 22:00.
 16. Na terenie Ośrodka obowiązuje doba noclegowa i trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00 dnia następnego oraz cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00.
 17. W zakresie nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616]9 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), uprzejmie informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowo – Usługowa Relax Jacek Grzebień z siedzibą w Olkuszu ( 32-300 ) przy ul. Powstańców Śląskich nr 26.
 2. Podstawę przetwarzania danych stanowi art, 6 ust. l pkt a RODO.
 3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi, proszę kontaktować się pod adresem e-mail: jg.relax@interia.pl  lub przesłać korespondencję na wskazany wyżej adres siedzimy Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są
  – w celu realizacji usługi noclegowej , świadczonej na Pani/Pana rzecz w ośrodku Domki Letniskowe Tabaluga, Rusinowo ul. Bajkowa 15a 76-107 Jarosławiec oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem tych usług,
  – w celu poboru rozliczenia opłaty miejscowej, za energię elektryczną i dodatkowych opłat wskazanych w cenniku, związanej z Pani/Pana pobytem w Domki Letniskowe Tabaluga w Rusinowie.
 1. Dane osobowe będą przechowywane:
  – przez  okres świadczenia usługi noclegowej świadczonej na Pani/Pana rzecz w Domki Letniskowe Tabaluga w Rusinowie,  oraz okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, związanych ze świadczeniem tych usług, przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji,

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do przenoszenia danych.

Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, nie będą przekazywane osobom trzecim oraz Administrator dochowa należytej staranności w celu zabezpieczenia tych danych.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na Przetwarzanie danych – do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującymi Przepisami, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa)